รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

     : ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
     : fforlwp@ku.ac.th
     : D.Sc.(Silviculture)U. of Helsinki
     
  • รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  •