นางวัชรี ทองทิพย์
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02-118-0143 ภายใน 618231-618238
โทรสาร 02-118-0143

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ทำหน้าที่หัวหน้างานธุรการ

 • กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

 • ควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการของหน่วยสารบรรณ หน่วยรับ-ส่ง เอกสาร หน่วยการเงินและบัญชี หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์ และหน่วยการเจ้าหน้าที่

 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานของงานธุรการ

 • จัดทำแผนและโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี

 • การขอปรับ/เปลี่ยนแผนการใช้เงินรายได้กองบริการการศึกษาและเงินรายได้ส่วนกลาง มก

 • จัดทำแผนการใช้เงินบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

 • จัดทำการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว

 • รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานลงในเว็บไซต์

 • ควบคุมและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทเพื่อนำเงินส่งกองคลัง

 • การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลังสำหรับใช้เป็นค่าเบี้ยประชุม/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการการศึกษาประจำรายเดือน

 • การรับ-จ่ายเงินสวัสดิการกองบริการการศึกษา

 • งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   

งานธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชำนาญการ)
618231
618232
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

618238
618238
618234
618233
618237 618233

รวม 8 คน