นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน)

โทรศัพท์ 0 2942 8167-8 ต่อ 4904, 0 2942 8338-9 ภายใน 1435
โทรศัพท์ 0 2942 8167-8

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาจารย์

  • งานผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บันทึกตัดต่อภาพและเสียงเป็นระบบดิจิตอล

  • ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่ในการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และนิสิตประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 1 และศูนย์เรียนรวม 3 และกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

  • จัดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา แก่หน่วยงานต่างๆ

  • ให้บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A2-A0

  • เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
นักวิชาการศึกษา ระดับ 7
1435
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1435
8202
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
8202
1435
นักวิชาการช่างศิลป์
1435
รวม 7 คน