นางสาวอุทัยวรรณ กิจวิเชียร
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน)

โทรศัพท์ 02-118-0145 ต่อ 618211 - 618217
โทรสาร 02-118-0145

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เป็นหน่วยงานดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แก่คณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ
  • จัดทำคู่มืออาจารย์และเอกสารทางวิชาการ
  • งานประชุมทางวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดำเนินกิจกรรมและประสานงานพัฒนาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
  • จัดการบรรยายพิเศษและการสัมมนาทางวิชาการในโอกาสต่างๆ
  • เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
นักวิชาการศึกษา ระดับ 7
618211
นักวิชาการศึกษา
618215
618217
618214
618213
618212
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
618216
รวม 7 คน