นางวนิดา เสาะด้น
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02-118-0144 ต่อ 618203 - 618207
โทรสาร 02-118-0144

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • บริการให้คำแนะนำ ข้อมูลด้านหลักสูตร การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

  • โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต"

  • งานสัญจรแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ระดับ 6
618205
นักวิชาการศึกษา
618203
618204
618207
รวม 4 คน