นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02-118-0141 ภายใน 618221-618225
โทรสาร 02-118-0141

บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
  • เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงตรวจสอบ

  • ให้คำแนะนำ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

  • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบในการร่างหลักสูตร/รายวิชา และนำเสนอหลักสูตร/รายวิชา ตลอดจนประสานงานการแก้ไข ตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักสูตร/รายวิชา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษา

  • นำเสนอข้อมูลด้านหลักสูตรบนเว็บเพจหน่วยงานและจัดอบรมสัมมนาด้านพัฒนาหลักสูตร

  • จัดทำเอกสารทางวิชาการ เช่น คู่มือการเสนอหลักสูตร

  • ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

  • เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
618223
นักวิชาการศึกษา
618225
618222
618224
618222
618221
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
618222
รวม 7 คน