นายปัญญา ซื่อตรง
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 0 2942 8311 ภายใน 1083-4
โทรสาร 0 2942 8311

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

  • ให้บริการสืบค้นและจัดทำฐานข้อมูลสำหรับกรรมการ / คณาจารย์ นิสิต และสถานประกอบการ

  • ติดต่อประสานงานสถานประกอบการต่างๆ ที่สนใจรับนิสิตเข้าปฏิบัติงาน

  • ดูแลรับผิดชอบการออกใบรับรองการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา

 

บุคลากรศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
นักวิชาการศึกษา (พ)
1083
นักวิชาการศึกษา
1084
1083
1084
1084
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1087
รวม 6 คน