ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


     : ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
     : ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     : fengcht@ku.ac.th
     : Ph.D.(Aerospace Engineering)Georgia Institute of Technology
     
  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  •