ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     : รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย
     : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     : agrsdi@ku.ac.th
     :Ph.D(Agricultural Process Engineering)UMP
     
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
 •      


       : ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงค์
       : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
       : monthon.t@ku.ac.th
       : Ph.D. (Urban Engineering) The University of Tokyo
       
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
 •