หนังสือคู่มือ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2556 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

ดาวน์โหลด


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2541

ดาวน์โหลด


คู่มืออาจารย์ มก. ฉบับแก้ไข 2549

ดาวน์โหลด


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด


คู่มือการให้คำปรึกษานิสิต 54

ดาวน์โหลด


คู่มือระบบรายงานภาระงาน

ดาวน์โหลด


คู่มือระบบสารสนเทศนิสิต

ดาวน์โหลด


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
หมายเหตุ :ปรับปรุงแก้ไข 2554

อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 
หมายเหตุ :ปรับปรุงแก้ไข 2553

อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 
หมายเหตุ :
ผ่านการพิจารณาทบทวน จากคณะ/วิทยาเขตในปี 2552 เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด


ประกาศจรรยาบรรณบุคลากร มก. พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด