ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย
เกิดวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2500
e-mail: agrsdi@ku.ac.th


การศึกษา    วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา   ช่วงเวลาปี พ.ศ.    
   Ph.D Agricultural Engineering UPM, Malaysia 2537         
   M.S. Agricultural  Engineering     UPLB, Philippines 2529       
  วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2523       

ตำแหน่งหน้าที่/ประสบการณ์

   
    ตำแหน่งหน้าที่/ประสบการณ์   สถาบันการศึกษา ช่วงเวลาปี พ.ศ.
  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547- ปัจจุบัน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร     
  อาจารย์   2523-2546
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร     
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     2556- ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล   

2552 – 2556

  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ   2550 – 2552
  รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล           2549 – 2552
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                     

2545 – 2551

  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                   

2545 – 2551

  รองคณบดีคณะเกษตร  ฝ่ายพัฒนาและสารสนเทศ      

2543 – 2545

  ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรฝ่ายบริหาร      2542 – 2543
  หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน             2537– 2539
  รักษาราชการแทนรองรองหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537– 2539

ผลงานที่สำคัญ

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ

 
 

- ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี  2556  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ประจำปี  2555  เครื่องสีข้าวชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรม ประจำปี  2550 เครื่องย้อมเส้นด้ายเพื่อการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลบุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2542  สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ จากผลงาน     “การคิดค้นเครื่องขุดหัวมันสำปะหลัง แบบสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลก”
- รางวัลที่ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ประจำปี 2543  อุปกรณ์คีบอ้อยติดรถแทรกเตอร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 
     - 

ผลงานทางวิชาการ

 
 

2555 เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 เครื่องสีข้าวชุมชน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 สิ่งประดิษฐ์เครื่องสีข้าวเคลื่อนที่ได้  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
2007. The Kasetsart Journal (Natural Sciences) Vol 41(3):586–600
     Regression Modeling of Fuel Consumption Optimization of Rotary Blades of Power Tiller Under Sandy Clay Loam Conditions.
2007. The Kasetsart Journal (Natural Sciences) Vol 41(4): 775 – 781
     The Optimum Design Parameters in Term of Total Specific Energy Requirements for Rotary Blade Power Tiller Under      Unsaturated Sandy Clay Loam Soil Condition.
2549  การบริหารจัดการวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

2002. The Kasetsart Journal (Natural Sciences) Vol 36 (1): 83 – 97
     Potential Biodiesel Production from Palm Oil for Thailand.
2003. The Kasetsart Journal (Natural Sciences) Vol 34 (3): 67 – 74.
An Energy Modeling Analysis of the Integrated Commercial Biodiesel Production from Palm Oil for Thailand. AMA.
2545  เอกสารคำสอนวิชากลศาสตร์ของวัสดุ  เบื้องต้น  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  223 หน้า
2545  แบบจำลองทางการเกษตร เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทางการเกษตร  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  43 หน้า 
2545 ไซโลข้าวเปลือก เอกสารประกอบ การบรรยาย วิชาหัวข้อเฉพาะทางเกษตรกลวิธาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 หน้า
2545  การพัฒนาเครื่องจักรกลการแปรรูปหัวมันสำปะหลังสด เพื่อการผลิตแป้งมันสำปะหลัง โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท      สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2542 เครื่องขุดหัวมันสำปะหลังแบบสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลก สุดยอดผลงานวิจัยอาจารย์ มก. เอกสารข่าววิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่203 วันที่ 6 กันยายน 2542 หน้า 1-3
2542 เครื่องขุดหัวมันสำปะหลังแบบสั่นสะเทือน K.72. เอกสารรายงานประจำปี  สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย หน้า 88 - 94
2542  เครื่องลดความชื้นไม้ดอกและไม้ผล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 18157  วันที่ 30 มิถุนายน 2542 : หน้า 12
2541 การพัฒนาระบบลดความชื้น และการฟอกย้อมในกระบวนการผลิตไม้ประดับแห้ง เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก  เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์      การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  หน้า 193 – 248
2541 การเปรียบเทียบ การขุดมันสำปะหลังระหว่างการใช้แรงงานคนและเครื่องขุด  เอกสารรายงานประจำปี  2541
      สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย  หน้า 57-60