โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 และการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากร สายสนับสนุนงานวิชาการ มหาวิทย
วันที่ 31 สิงหาคม 60
ณ ห้องประชุมห้องประชุม 510 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ลงทะเบียน  |  แบบฟอร์มตอบรับ