Contact Me

หากมีข้อสงสัยสอบถาม Q

คำถามที่พบบ่อย

คุณรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ (ฝ่ายรับเข้าศึกษา)
โทรศัพท์ 02 942 8200 #8049


คุณวัชรี ทองทิพย์ (หัวหน้างานธุรการ)
โทรศัพท์ 02 942 8200 #8231

Q : เกณฑ์การคัดเลือกของคณะคิดยังไงค่ะ
A : เริ่มแรกดูที่หมายเหตุครับว่าเงื่อนไขของแต่ละคณะคืออะไร
ตัวอย่าง เช่น
เลือก 2 วิชาไม่ต่ำกว่า B+ หรือ เลือก 3 วิชาไม่ต่ำ กว่า B
หากเราสามารถเรียนวิชาดังกล่าวในโครงการได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900