Untitled Document
พบกันวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น ๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียน เรียน
8:00 คณิตศาสตร์ 9:00-11:00 คณิตศาสตร์
9.30-11.30 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 14:00-17:00 เคมี
11:30 พิธีเปิดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า
12:30 รับประทานอาหารร่วมกัน
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ชั้น 7  อาคารระพีสาคริก  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
คุณวัชรี ทองทิพย์  618231
คุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล  618223

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาเรียนล่วงหน้ารายวิชาละ 4,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น

ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ถึง 11 พฤษภาคม 2560


คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 เทอม เฉพาะในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 2.75 (หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

    คิดจากรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วย ว. และ ค. ( 4 ภาคการศึกษา )

    โดยนำ หน่วยกิต คูณ ผลการเรียน ที่สอบได้

    ให้นำคะแนนมาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวม (ตามตัวอย่างด้านล่าง)

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่างๆ

    โปรดศึกษารายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่างๆ โดยละเอียด ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 โดยให้นำใบ ปพ.1 มายื่นในภายหลัง หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยทันที และเมื่อมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์รับเข้าศึกษาในสังกัดคณะแล้ว จะดำเนินการส่งรายชื่อตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admission) ไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ตามข้อกำหนดของ สอท. ต่อไป
    กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผลการเรียน ผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่าจะได้รับการคัดเลือกก่อน ทั้งนี้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิชาที่รับนิสิตเข้าศึกษา
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สิทธิ์รับเข้าศึกษาในแต่ละคณะ


แนวปฏิบัติในการเข้าเรียนและการสอบ


1) นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
2) นักเรียนต้องเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดทุกครั้ง หากไม่เข้าสอบ ให้ถือเป็นขาดสอบ ไม่อนุญาตสอบชดใช้
3) ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเข้าเรียน

หมายเหตุ เพื่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยจะมีประกาศให้นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าทราบต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.eduserv.ku.ac.th/adv/
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ด้านหลัง (ติดที่ใบสมัคร)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

1 นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 โดยวิธีอื่น ๆ ก็สามารถใช้ผลการเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้าเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกันหากผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C
2 กรณีสาขาวิชาพันธุศาสตร์ จะได้รับสิทธิเข้าฝึกทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2-3 เดือนในช่วงฤดูร้อนก่อนจะเปิดภาคการศึกษา
3 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ และจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในส่วนของคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการขอสงวนสิทธิ์การเข้าศึกษาสังกัดคณะสำหรับปีการศึกษา 2561 เฉพาะนักเรียนที่เข้าโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 เท่านั้น ไม่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้ในปีการศึกษาอื่นและไม่ครอบคลุมถึงรุ่นที่เคยรับเข้าศึกษาก่อนหน้านี้

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2118 0144, โทรสาร 0 2118 0144, Web Master : regtdk@ku.ac.th