งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


 Full Width Slider (html validation demostration) - Jssor Slider, Slideshow
  16 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.มก. (KU-TQF)
  11 มิ.ย. 58
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดไปยังวิทยาเขตผ่านระบบเครือข่ายนนทรี
  05 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Interactive Classroom
  05 มิ.ย. 58
โครงการอบรมเรื่อง “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน”
  26 พ.ค. 58
การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนวปฏิบัติ
  12 พ.ค. 58
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของกลุ่มวิจัย 2558
  07 พ.ค. 58
เอกสารโครงการเรียนล่วงหน้า ครั้งที่ 10
ดูข่าวย้อนหลัง  

Untitled Document
Loading
   ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง "บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
พิธีมอบรางวัลบุคลลากรวิชาการ มก.
   งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
คณะทำงานด้านหลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน
เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)
    แนะแนวการศึกษา
BCC Hall Central Ladprao
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
      ประมวลภาพกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถนนข้าวไรซ์เบอรี่(ถนนจันทรสถิตย์) ด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
โครงการสืบสานประเพณสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส ชั้น1 อาคารระพีสาคริก สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557
สัมมาทิฐิบุคลลากรเกียวกับการปรับโครงสร้างหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทำบุญอิ่มใจ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
 ดูภาพย้อนหลัง 
   

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th