งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


  03 ก.พ. 59
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
  11 ม.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการทางด้านกลุ่มวิจัยและวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
  28 ธ.ค. 58
งานปีใหม่สำนักทะเบียนและประมวลผล 2559
  24 ธ.ค. 58
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
  22 ธ.ค. 58
ลงทะเบียนการทดสอบการใช้งานระบบ มคอ.3-7
  27 พ.ย. 58
วันปลูกต้นไม้ 2558
  11 พ.ย. 58
แบบฟอร์มรายงานโครงการกลุ่มวิจัย
ดูข่าวย้อนหลัง  
   ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2558
ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ปี 2558
   งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ให้สอดคล้องกับการจ้ดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มคอ.มก. (KU-TQF)
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประชุมสัมมนาชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
    แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

      ประมวลภาพกิจกรรม
งานปีใหม่สำนักทะเบียนและประมวลผล 2559
สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
วันปลูกต้นไม้ 2558
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก
 
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กรีนริเวอร์ฮิลรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1/2558
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
 ดูภาพย้อนหลัง 
   

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
 

 

Page generated in 1454717212.4228 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th