งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบ มคอ.ออนไลน
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


  03 ก.พ. 59
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
  27 พ.ย. 58
วันปลูกต้นไม้ 2558
  18 พ.ย. 58
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
  11 พ.ย. 58
แบบฟอร์มรายงานโครงการกลุ่มวิจัย
  21 ก.ย. 58
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบและนำเข้าข้อมูล มคอ.2
  06 ก.ย. 58
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  29 ส.ค. 58
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ดูข่าวย้อนหลัง  
   ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2558
ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ปี 2558
   งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ให้สอดคล้องกับการจ้ดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา มคอ.มก. (KU-TQF)
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประชุมสัมมนาชี้แจงคู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา
    แนะแนวการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

      ประมวลภาพกิจกรรม
วันปลูกต้นไม้ 2558
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก
 
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
กรีนริเวอร์ฮิลรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1/2558
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
การวิเคราะห์ภาระกิจและการพัฒนางานเชิงรุกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 
 ดูภาพย้อนหลัง 
   

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
 

 

Page generated in 1448657853.6744 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th