งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบสืบค้นรายวิชา (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
ระบบ มคอ.ออนไลน
รายงานผลการวิจัยสถาบัน ปี 2554 - 2555
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ


แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ กคศ.
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 


Untitled Document
  05 ส.ค. 57
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
  01 ส.ค. 57
ขอเรียนเชิญร่วมการอบรม โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
  19 มิ.ย. 57
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
  05 มิ.ย. 57
โครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  19 พ.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  16 พ.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล
  27 ก.พ. 57
สัมมนาวิชาการเรียนรู้
ดูข่าวย้อนหลัง  
   ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52
อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 6
   งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ปทุมธานี)
โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา
      ประมวลภาพกิจกรรม
สัมมนาวิชาการเรียนรู้
เรื่อง “การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑” ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
งานสัมมาทิฐิและการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เคยู โฮม มก. บางเขน
 
วันปลูกต้นไม้กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
กองบริการการศึกษาและ  ศร.1
 
สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556
ห้องประชุม 8 และประชุมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดตราด
 
โครงการเข้าพบเพื่อหารือและรับทราบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มวิจัย คณะนำร่อง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
 
งานประเพณีสงกรานต์ กองบริการการศึกษา ประจำปี 2556
กองบริการการศึกษา
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงาน
 
 ดูภาพย้อนหลัง 
   
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
 

 

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th