งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบสืบค้นรายวิชา (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
ระบบ มคอ.ออนไลน
รายงานผลการวิจัยสถาบัน ปี 2554 - 2555
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ

แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 

รางวัลหน่วยงาน

ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับข้อมูลในเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขปัญหา server ขออภัยมา ณ ที่นี้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก มก. บางเขน

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ภาพกิจกรรมงานแนะแนวเชิงรุก ที่
color="#0000FF">โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2557
 
 
 
   
 
 
  ภาพกิจกรรม "การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 วันที่ 4 -7 ก.พ. 57 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  
 
 
  ภาพกิจกรรม สัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑” วันที่ 27 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ดูข่าวย้อนหลัง
 
   ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม สัมมนา ...  
ภาพกิจกรรม สัมมนาวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑” วันที่ 27 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาพกิจกรรมแนะแนว ...  
ภาพกิจกรรมงานแนะแนวเชิงรุก ที่
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2557
 
ภาพกิจกรรม "การประ ...  
ภาพกิจกรรม "การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 วันที่ 4 -7 ก.พ. 57 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  
ภาพกิจกรรมงานตลา ...  
รูปภาพกิจกรรมโครงการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2557
 
โครงการเสวนาเกี่ ...  
ภาพกิจกรรมโครงการเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ณ ณ ห้องประชุม VIP 30 ที่นั่ง ชั้น 4 อาคารระพี สาคริก  
ภาพกิจกรรมโครงกา ...  
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เ  
ภาพกิจกรรม โครงกา ...  
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูล มคอ.3-6 และมคอ.7 ออนไลน์และระบบรายงานข้อมูล วันที่ 30 ต.ค. 56 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง slope) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิ  
ดูภาพย้อนหลัง
   
สหกิจศึกษา
แบบฟอร์มข้อมูล ...
ดูข่าวย้อนหลั
 
  ข่าวเยี่ยมชมงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล ...
มก.พบผู้บริหารบริษัท ...
มก.ลงนามความร่วมมือก ...
٢͹ѧ
 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตร จ.สกลนคร วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตร จ.สกลนคร

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8167-8 ภายใน 4901-10 โทรสาร 0-2942-8168 Web Master : psd.esd@ku.ac.th